Сьогодні: неділя, 23 вересня 2018  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи схвалюєте Ви Мирний план Президента України?

Так (0%)


Ні (0%)


Є зауваження (0%)


Проголосувало: 0
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Попаснянська РДАДіяльність РДАГромадська рада
Пложення

ПОГОДЖЕНО

головою Попаснянської районної

державної адміністрації

_______________________

«_12__»___12______2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської Ради при
Попаснянській районній

державній адміністрації
Протокол № __2__
від «__12__» __12____2016 року
Голова Громадської Ради

 __________     _______________

        (підпис)                                  (ПІБ)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ

ПРИ ПОПАСНЯНСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Громадська рада при Попаснянській районній державній адміністрації (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2. Положення про Громадську раду при Попаснянській райдержадміністрації (далі – Положення) розроблено відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) та визначає статус, мету, основні завдання, функції, права, обов'язки, членство, організаційно-правову основу діяльності Громадської ради при Попаснянській районній державній адміністрації.

Положення про Громадську раду, а також зміни та доповнення до нього розробляються Громадською радою, затверджуються на її засіданні та погоджуються головою Попаснянської райдержадміністрації.

1.3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України та практикою Європейського суду з прав людини,  а також цим Положенням, Регламентом Громадської ради та рішеннями Громадської ради.

1.4. Громадська рада здійснює свою діяльність, визнаючи людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканності і безпеку найвищою соціальною цінністю і спираючись на принципи поваги до прав людини та верховенства права.

Громадська рада здійснює свою діяльність на засадах гуманізму, патріотизму, порядності, моральності, рівності, неупередженості, відкритості, добровільності та професіоналізму, активної співпраці із засобами масової інформації.

1.5. Порядок організації роботи Громадської ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської ради (далі — Регламент), який затверджується на її засіданні.

РОЗДІЛ ІI. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ

2.1. Завданнями Громадської ради є:

 1) створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні на районному рівні;

2) реалізація громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на районному рівні;

3) здійснення громадського контролю за діяльністю районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що розташовані у межах району;

4) сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики в районі;

5) налагодження системного публічного діалогу та ефективної взаємодії районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району з громадськістю на засадах доброго партнерства;

6) організація взаємодії з громадськими радами при інших органах виконавчої влади.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає райдержадміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики на районному рівні у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи конкретної адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

РОЗДІЛ IІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадська рада під час виконання своїх повноважень має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи, робочі групи тощо);

2) залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи, слухання, тренінги та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю у триденний строк після початку таких консультацій;

            Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

3.2. Громадська рада зобов'язана:

1) вживати заходів для якнайкращого забезпечення конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами через співпрацю з райдержадміністрацією у сфері, що належить до його компетенції;

2) здійснювати свою діяльність та будувати співпрацю на засадах активності, ефективності, результативності, відкритості, прозорості та публічності;

3) при здійсненні своєї діяльності додержуватися чинного законодавства України, норм суспільної моралі та етики.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. Член Громадської ради працює в ній на громадських засадах.

4.2. Члени Громадської ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Громадської ради;

2) брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради, вносити свої пропозиції;

3) брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради;

4) брати участь у роботі одного з комітетів з правом голосу;

5) бути присутніми на засіданні інших комітетів, висловлювати свою думку, з правом дорадчого голосу;

6) брати участь у роботі тимчасових органів Громадської ради з правом голосу;

7) обирати та бути обраним до будь-якого керівного та робочого органу, що утворюється Громадською радою, та припиняти членство в ній;

8) інформувати Громадську раду про свою діяльність;

9) вносити питання до порядку денного засідання Громадської ради;

10) ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

11) оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської ради від її керівництва та робочих органів;

12) вчиняти інші дії, необхідні для виконання своїх функцій як члена Громадської ради, що не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі та етиці.

4.3. Член Громадської ради зобов'язаний:

1) мати активну творчу громадянську позицію, ефективно та активно брати участь у діяльності Громадської ради;

2) ініціювати, розробляти та впроваджувати силами інститутів громадянського суспільства, що його делегував, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Громадської ради;

3) брати участь у засіданнях Громадської ради; не запізнюватися на них і не пропускати їх без поважних причин;

4) брати активну участь у роботі та бути постійним членом одного з комітетів Громадської ради;

5) узгоджувати з засіданням Громадської ради або керівництвом, секретаріатом, свої дії, що вчинюються від імені Громадської ради, та отримувати від керівництва та засідань повноваження на виконання зазначених дій;

6) добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської ради та доручення її Голови і керівних органів;

7) сприяти формуванню позитивного іміджу Громадської ради, активно пропагувати та інформувати громадськість про її діяльність, можливості, досягнення тощо;

8) у разі отримання інформації, що належить до компетенції Громадської ради, у тому числі щодо можливих порушень законодавства чи подій, що можуть мати великий суспільний резонанс, негайно повідомити про це Громадську раду в особі її Голови у письмовій формі;

9) дотримуватися ділового етикету, норм етики та моралі під час роботи в Громадській раді;

10) утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду Громадській раді, її діловій репутації;

11) сприяти налагодженню комунікацій між Громадською радою та ОВВ та ОМС, іншими організаціями та установами району, засобами масової інформації, інститутами громадянського суспільства, тощо.

4.4. Член Громадської ради або її робочого органу не може виступати від імені Громадської ради або робочого органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

РОЗДІЛ V. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, а саме: громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території району.

5.2. До складу громадської ради не можуть бути обрані народні депутати України, депутати обласних та місцевих рад, посадові особи райдержадміністрації, інших органів державної влади, та місцевого самоврядування.

5.3. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами місцевого громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більше як ___ осіб.

5.4. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

5.5. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

5.6. Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

5.7. Для формування складу Громадської ради райдержадміністрація, не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів, утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі — ініціативна група).

Якщо повноваження утвореної при райдержадміністрації Громадської ради не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється райдержадміністрацією не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи райдержадміністрація затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інституту громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники райдержадміністрації. 

Персональний склад ініціативної групи райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня її утворення. 

5.8. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

5.9. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.  

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації; 
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року,  за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів. 

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

5.10. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови. 

Підставами для відмови представнику інститутів громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;
 • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений п. 22 цього Положення;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 1 цього Розділу;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом влади, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

5.11. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, а також обирається новий склад Громадської ради.

5.12. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до райдержадміністрації. 

Райдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

5.13. Райдержадміністрація на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються Розпорядженням голови райдержадміністрації на підставі протоколу засідання Громадської ради. Райдержадміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

РОЗДІЛ VІ. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

6.1. Членство в Громадській раді припиняється у разі:

1) систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без документально підтверджених поважних причин (більш ніж два рази поспіль);

2) надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

3) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради; 

4) неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним; 

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

6) обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом обласної або місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі  місцевого самоврядування;

7) подання членом Громадської ради відповідної заяви;

8) смерті члена Громадської ради.

6.2. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

6.3.  Зміни  у  складі  громадської  ради  затверджуються  розпорядженням голови райдержадміністрації на  підставі  протоколу  засідання громадської ради. Відомості про такі зміни оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо  не  менш  як  за  один  рік  до  закінчення повноважень громадської  ради  черговість для набуття в ній членства вичерпана та  чисельність  членів  громадської ради становить менше половини від  її загального складу, визначеного на установчих зборах, райдержадміністрація вживає заходи  для  доукомплектування  складу громадської ради в порядку, встановленому  цим  Положенням для  формування складу  громадської  ради.

6.4.   Дострокове  припинення  діяльності  громадської  ради здійснюється у разі:

     1)коли  засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

     2)    невиконання   громадською   радою   без   об’єктивних  причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

     3) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

     4) реорганізації або ліквідації райдержадміністрації.

     Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації.

     У  разі  припинення  діяльності  громадської  ради з підстав, передбачених  підпунктами 2-4  цього  пункту, орган утворює  протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 20 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

РОЗДІЛ VІІ. КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

7.1. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. 

7.2. Одна  і та сама  особа не може очолювати одночасно більш як одну  громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

7.3. Голова  громадської  ради  має  заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

7.4. Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської  ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у інших випадках, що передбачені цим Положенням.

7.5.   У  разі  припинення  повноважень  голови  громадської ради до обрання  нового  голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської  ради  заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

7.6. Голова Громадської ради: 

 • організовує діяльність Громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради та її Правління;
 • головує на засіданнях Громадської ради та її Правління;
 • підписує протоколи засідань Громадської ради та її Правління;
 • вносить пропозиції щодо створення робочих органів Громадської ради;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • подає за своїм підписом до райдержадміністрації усі прийняті Громадською радою рішення, в тому числі і матеріали для оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;
 • представляє Громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо;
 • бере участь у засіданнях Колегії райдержадміністрації;
 • доповідає про клопотання на прийомі у голови, інших посадових осіб  райдержадміністрації;
 • вчиняє інші дії, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Громадської ради, які не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі та етиці.

7.7.  За заявою громадської ради голова райдержадміністрації може покласти здійснення  функцій  секретаря  громадської  ради  на представника райдержадміністрації.

РОЗДІЛ VIII. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

8.1.  Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.           

Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою  голови  громадської ради, голови райдержадміністрації або однієї третини  загального  складу її членів.

            Повідомлення  про скликання засідань громадської ради, у тому числі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному  веб-сайті  райдержадміністрації.

Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні  не  менш  як  половина  її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У  засіданнях  громадської  ради  може  брати участь з правом дорадчого   голосу  голова райдержадміністрації,  його  заступники  або  інший уповноважений  представник. 

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

            8.2. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду райдержадміністрацією.

Рішення райдержадміністрації,  прийняте за результатами розгляду пропозицій

громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   райдержадміністрації  та  в  інший  прийнятний  спосіб.

Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

            8.3.  На  засіданні  громадської  ради,  яке  проводиться за участю   представників   райдержадміністрації  в  I кварталі  кожного  року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний   план  роботи  громадської  ради  та  звіт  про  його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

8.4.  Установчі  документи,  склад громадської ради, протоколи засідань,  прийняті  рішення та інформація про хід їх виконання, а також   інші   відомості   про   діяльність   громадської  ради  в обов’язковому  порядку розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці «Громадська рада».

            8.5. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

            8.6. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

РОЗДІЛ ХI. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

9.1. Райдержадміністрація створює належні умови для роботи Громадської ради, зокрема забезпечує раду засобами зв’язку, приміщенням для діяльності та проведення її засідань, надає підтримку членам Громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Громадської ради.

9.2. Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці «Громадська рада» та в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення, річний план роботи та інформацію про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради.

9.3. Громадська рада організовує щорічні форуми громадськості, на яких разом із райдержадміністрацією звітує про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, про співпрацю із райдержадміністрацією, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими консультативно-дорадчими органами.

||
Попаснянська районна державна адміністрація
93300, Україна, м. Попасна, пл.Леніна, 2
Тел. (06474) 3-16-44, факс 3-16-44
Веб-сайт: http://pps.loga.gov.ua
E-mail: poek@ukr.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.pps.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Попаснянська РДА