Сьогодні: субота, 21 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи схвалюєте Ви Мирний план Президента України?

Так (0%)


Ні (0%)


Є зауваження (0%)


Проголосувало: 0
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Попаснянська РДАДіяльність РДАРДА і громадськість
Вимоги до звернень

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
райдержадміністрації
“ 08 “ липня  2008 р  № 401
 
Положення
про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому
в районній держадміністрації
 
І. Загальні положення
 
            1.1.      Положення визначає організаційні засади приймання, реєстрації, розгляду, узагальнення та аналізу звернень громадян, їх особистого прийому в райдержадміністрації, а також контролю за виконанням доручень, наданих за результатами розгляду
 
            1.2. Положення розроблено згідно із Законом України “Про звернення громадян”, постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”, Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування “ та Регламентом Попаснянської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.12.2007 № 892.
 
2.      Облік та розгляд звернень громадян
 
2.1. Письмові звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації, щоденно отримує загальний відділ апарату райдержадміністрації, який:
визначає вид звернення згідно зі статтею 3 Закону України “Про звернення громадян”;
перевіряє їх на відповідність вимогам статті 5 Закону України “Про звернення громадян”;
вивчає на предмет повторності згідно з вимогами статті 8 Закону України “Про звернення громадян”;
реєструє їх у день надходження в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі “Звернення” та журналі реєстрації листів, заяв та скарг громадян”
передає звернення з усіма додатками ( за їх наявності) на розгляд голові, його заступникам відповідно до розподілу обов’язків для надання доручень щодо вирішення питань, які містяться у зверненні, або надання відповідних роз’яснень у триденний строк.
 
2.2. Під час реєстрації зверненню громадянина надається відповідний реєстраційний індекс, який складається з початкової літери прізвища заявника, порядкового реєстраційного номера звернення з початку року та ознаки звернення: на особистому прийомі – 1, письмове – 2, без підпису –3, на виїзному прийомі – 4. Наприклад: К- 14- 2; К-14-1; К- 14-3; К-14-4.
 
2.3. Голова райдержадміністрації вивчає звернення та накладає резолюцію з дорученням заступникам голови райдержадміністрації, структурним підрозділам, посадовим особам райдержадміністрації щодо вирішення питань, які містяться у зверненні. 
Якщо у зверненні містяться питання, що не належать до повноважень районної держадміністрації, головою райдержадміністрації визначається належний орган чи посадова особа й готується супровідний лист за підписом голови або заступника голови. У строк не більше п’яти днів таке звернення разом із супровідним листом загальний відділ апарату   райдержадміністрації пересилає за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.
У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той же строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
 
2.4. У разі надходження повторного звернення від одного і того ж громадянина з того х самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення особи, визнаної судом недієздатною, та звернення, що надійшло з порушенням строків, встановлених статтею 17 Закону України “Про звернення громадян”, загальний відділ апарату районної держадміністрації готує доповідну записку голові райдержадміністрації з пропозицією передачі такого звернення комісії з питань розгляду звернень громадян районної держадміністрації для прийняття рішення про залишення його без розгляду згідно статті 8 Закону України “Про звернення громадян”. Остаточне рішення про припинення розгляду таких звернень приймає голова райдержадміністрації.
 
2.5. Після надання головою та його заступниками відповідних доручень, звернення з усіма додатками та резолюціями повертаються до загального відділу апарату райдержадміністрації, який:
заносить зміст доручення в автоматизовану інформаційно-аналітичну систему “Звернення” та реєстраційний журнал;
перевіряє правильність встановлених строків розгляду;
передає виконавцям звернення з усіма додатками та резолюцією.
 
2.6. Структурні підрозділи та посадові особи райдержадміністрації, яким головою та його заступниками доручено розгляд звернення, зобов’язані детально вивчити його, у разі потреби здійснити перевірки викладених в ньому обставин, вжити необхідних заходів для вирішення поставлених автором звернення питань, з’ясувати та прийняти рішення про усунення причин і умов, які спонукають громадян скаржитися.
2.7. Рішення, які приймаються за зверненням мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов’язана здійснити всі необхідні дії щодо реалізації права заявника, а в разі визнання скарги обґрунтованою – негайно вжити заходів до поновлення порушених прав.
 
2.8. Рішення про відмову в задоволенні клопотань, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому вказуються заходи, які вживались райдержадміністрацією для перевірки цього звернення.
 
2.9. Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції райдержадміністрації, порушуються проблеми, які підлягають вирішенню в інших органах чи установах, то при наданні відповіді громадянину також роз’яснюється порядок вирішення цих питань.
 
2.10. Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця з дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, голова, перший заступник голови, заступники голови райдержадміністрації установлюють виконавцям необхідний строк для його розгляду, про що загальний відділ апарату райдержадміністрації повідомляє заявнику. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати сорока п’яти днів.
 
2.11. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку особисто головою райдержадміністрації: Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці; осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту і підтримки.
 
2.12. Звернення вважається вирішеним, якщо розглянуті всі поставлені в ньому питання, прийнято обґрунтоване рішення та вжиті необхідні заходи, заявника повідомлено про результати перевірки звернення і прийняте рішення.
 
2.13. За результатами розгляду звернення особами, яким було доручено його розгляд, готується відповідь за підписом голови райдержадміністрації або його заступників, якими надавалось відповідне доручення.
 
2.14. Відповідь на звернення направляється заявнику загальним відділом апарату райдержадміністрації. Усе листування щодо звернень громадян здійснюється за номерами, присвоєними під час реєстрації. Індекс письмової відповіді складається з реєстраційного індексу та номеру справи ( за номенклатурою), до відповіді підшивається пропозиція, заява або скарга разом з документами щодо їх вирішення. Відповіді на звернення громадян надсилаються на бланках райдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділів.
 
2.15. Кожне звернення з усіма документами щодо його розгляду і вирішення становлять у справі самостійну групу і вміщують у м’яку обкладинку, зберігають у загальному відділі райдержадміністрації. У разі одержання повторного звернення або надходження додаткових документів вони підшиваються до цієї групи документів.
Під час формування справ перевіряються правильність направлення документів до справи, їх комплектність. Невирішені звернення, а також  неправильно оформлені документи підшивати до справи забороняється.
Обкладинка справи оформляється за формою, встановленою постановою кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.
Звернення після їх розгляду з усіма документами щодо вирішення питань та примірником реєстраційно-контрольної форми мають бути повернуті загальному відділу апарату райдержадміністрації для формування справи, картотек, банку даних. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється
 
 
3. Особистий прийом громадян в райдержадміністрації
 
3.1. Особистий прийом громадян в райдержадміністрації проводиться головою та його заступниками згідно із затвердженим графіком прийому громадян
3.2. Графік особистого прийому громадян в райдержадміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації та вивішується в райдержадміністрації у місці, зручному для вільного огляду.
3.3.На особистий прийом до голови райдержадміністрації та його заступників відповідальним працівником загального відділу апарату райдержадміністрації проводиться запис в установлений графіком день. Дані про особу заявника подаються ним особисто або через уповноваженого заявника.
3.4.Відповідальна особа, яка здійснює запис громадян на особистий прийом:
- з’ясовує прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб райдержадміністрації або її структурних підрозділів вже звертався громадянин і яке було прийнято рішення, вивчає документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв ( клопотань), скарг або пропозицій (зауважень). Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються звернення;
 
- відповідно до запису на особистий прийом забезпечує добір матеріалів з питання, що розглядатиметься ( попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду);
- забезпечує направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо виконавцям, зазначеним у резолюції голови, заступників голови райдержадміністрації;
-          проводить консультації та роз’яснення для громадян щодо порядку розв’язання порушених питань.
 
3.5.При повторному зверненні громадянина розглядаються попередні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, та надаються необхідні роз’яснення.
3.6.Голова райдержадміністрації, його заступники, які проводять особистий прийом, для забезпечення розв’язання поставлених громадянином питань можуть залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади ( за згодою їх керівників) або одержувати від них потрібну інформацію.
3.7.Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на загальних засадах.
3.8.Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348.
У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення.
Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.
3.9.Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, то посадова особа, яка проводить прийом, роз’яснює йому, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації треба звернутися за його вирішенням, і за можливістю надає  в цьому допомогу (адресу, номер телефону тощо).
3.10.Дані про особу громадянина, який звернувся до райдержадміністрації, стислий зміст питань, а також результати їх розгляду записуються у реєстраційно-контрольних картках відповідальним працівником загального відділу апарату райдержадміністрації.
3.11.Голова райдержадміністрації та його заступники зобов’язані забезпечити особистий прийом усіх громадян в день їх звернення з урахуванням затвердженого графіку прийому.
 
4.Виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації
та його заступниками
 
4.1.Виїзні прийоми громадян у населених пунктах (селищах та селах) району здійснюються головою райдержадміністрації та його заступниками згідно з графіком, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.
4.2.Місце виїзного прийому визначається головою райдержадміністрації та його заступниками не пізніше, ніж за п’ять днів до його проведення.
4.3.Загальний відділ апарату райдержадміністрації направляє міськселсільрадам, на території яких буде проводитися виїзний прийом , інформацію щодо місця і часу його проведення.
4.4.Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, організацій, на території яких буде проводитися виїзний прийом:
- оприлюднюють відомості щодо виїзного прийому;
- організовують попередній запис громадян на виїзний прийом;
- надають приміщення та створюють відповідні умови для проведення прийому;
- направляють в райдержадміністрацію за два робочих дні до проведення виїзного прийому список громадян, які попередньо записані на особистий прийом, та зміст питань, що порушуються у зверненнях, попередні заходи, які здійснювалися для їх вирішення, та стан вирішення ( якщо такі були);
 
4.5.Для організації та проведення виїзних прийомів голова райдержадміністрації та його заступники можуть залучати спеціалістів юридичного сектору, організаційного, загального відділів, а в разі необхідності керівників і працівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації.
 
4.6.Загальний відділ апарату райдержадміністрації:
- готує матеріали стосовно звернень громадян, які попередньо записані на виїзний прийом ( згідно з інформацією, отриманою від органів місцевого самоврядування);
- здійснює обробку реєстраційно-контрольних карток і звернень громадян, які надійшли під час виїзного прийому, та контролює дотримання строків надання відповідей заявникам;
- щокварталу готує аналітичні матеріали про стан роботи щодо розгляду звернень громадян в райдержадміністрації.
 
 
5.      Пряма телефонна лінія “Гаряча лінія” населення з головою райдержадміністрації та його заступниками
 
5.1. Пряма телефонна лінія “Гаряча лінія” ( далі – пряма телефонна лінія) – прийом громадян, що звернулися до райдержадміністрації через засоби телефонного зв’язку, який проводиться головою райдержадміністрації та його заступниками згідно з графіком, що затверджується головою райдержадміністрації.
Графік прямої телефонної лінії розробляється та подається на затвердження голові райдержадміністрації загальним відділом апарату райдержадміністрації.
5.2.Визначені графіком дні, години прямої телефонної лінії, склад посадових осіб, які беруть участь, оприлюднюються через засоби масової інформації.
5.3.Загальний відділ апарату райдержадміністрації:
- здійснює реєстрацію звернень громадян, що надійшли під час прямої телефонної лінії;
- забезпечує контроль за виконанням доручень, наданих головою райдержадміністрації та його заступниками під час проведення прямої телефонної лінії;
- узагальнює результати щодо вирішення питань громадян, які звернулися під час прямої телефонної лінії;
- готує аналітичні матеріали про стан розгляду питань, отриманих під час прямої телефонної лінії в райдержадміністрації, та надає їх голові райдержадміністрації.
 
6. Контроль за розглядом звернень громадян
 
6.1. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому громадян або розгляду письмових звернень головою райдержадміністрації, його заступниками здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації, який:
-          попереджає виконавців за три робочих дні про закінчення строку розгляду звернення;
-          отримує від виконавців інформацію щодо розгляду та вирішення питань, що містяться у зверненнях, перевіряє їх зміст на відповідність наданим дорученням, якість і повноту вирішення.
6.2. Контролю за вирішенням питань громадян підлягають листи, про результати розгляду яких необхідно повідомити органи вищого рівня або організації.
 
6.3.Звернення, на які даються попередні відповіді та інформація, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань. Якщо питання не вирішені у встановлений строк, виконавець повинен доповісти про це керівнику, який надав доручення, з поясненням причин та клопотати про продовження строку або способу його виконання. В такому випадку керівником може бути продовжено строк розгляду звернення та встановлено додатковий контроль.
 
6.4.Контроль припиняється головою або його заступниками згідно з розподілом обов’язків після того, як вжито заходів щодо вирішення усіх питань, порушених у зверненні, та заявнику надано остаточну відповідь.
 
7.      Аналіз та узагальнення звернень громадян
 
                        Загальний відділ апарату райдержадміністрації:
- щокварталу аналізує роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених в них питань;
 
- вивчає стан організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і в організаціях району, розробляє методичні рекомендації та надає практичну допомогу щодо застосування законодавства про звернення громадян;
 
- готує щомісячні, щоквартальні статистичні звіти про стан роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації та щоквартальні і річні - про стан роботи в райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування.
 
7.2.Стан роботи з питань розгляду звернень громадян та організації їх особистого прийому розглядається на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах, засіданнях комісії з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації із заслуховуванням звітів голів органів місцевого самоврядування, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
 
7.3.Загальний відділ апарату райдержадміністрації розміщує   в засобах масової інформації матеріали стосовно проведеної роботи зі зверненнями громадян.
||
Попаснянська районна державна адміністрація
93300, Україна, м. Попасна, пл.Леніна, 2
Тел. (06474) 3-16-44, факс 3-16-44
Веб-сайт: http://pps.loga.gov.ua
E-mail: poek@ukr.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.pps.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Попаснянська РДА